Bijeenkomst Examencommissie
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU seminar | Doordat met de Wet Versterking Besturing een grotere verantwoordelijkheid, maar ook een versterkte positie aan examencommissies is toegekend, kan er een spanningsveld ontstaan tussen examencommissie en management & bestuur. Wat gebeurt er als de examencommissie het niet eens is met (toets)beleid van de faculteit? Of als examinatoren niet goed functioneren? Wat als examinatoren het niet eens zijn met een beslissing van de examencommissie? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de examencommissie?

Bussemaker: “Maak examencommissies nog sterker"
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Examencommissies garanderen het eindniveau van opleidingen. Ze bewaken de kwaliteit van examens en tentamens, verlenen vrijstellingen, treden op bij fraude en behandelen klachten van studenten. Het is van groot belang dat ze een onafhankelijke positie hebben en daar ontbrak het nogal eens aan, constateerde de inspectie in 2008.

Toenmalig minister Plasterk van OCW noemde het werk van de examencommissies “cruciaal voor het vertrouwen in het hogeronderwijsdiploma”. Hij eiste dat ze “zichtbaarder onafhankelijk” zouden worden en ook externe leden zouden toelaten.

Vooral het hbo heeft daar gehoor aan gegeven, blijkt uit nieuw onderzoek van de Onderwijsinspectie. Na de geruchtmakende affaire bij de Inholland-opleiding die trage studenten een handje hielp met afstuderen, was er de hogescholen veel aan gelegen om de waarde van het hbo-diploma te garanderen.

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Door: Marja Geuzenbroek     Afdeling: Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Het adviesrapport geeft een beschrijving van een onderzoek dat gedaan is om de scholingsbehoefte te peilen voor functionarissen die zich bezig (gaan) houden met het scholen van gediplomeerde operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Er is ook gekeken naar de doelgroep die geschoold moet gaan worden. De noodzaak van het scholen van gediplomeerden wordt versterkt door het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie. Voor het vormen van de adviezen zijn vertegenwoordigers uit verschillende ziekenhuizen geraadpleegd en is er contact geweest met deelnemers aan het project het leerlandschap OKC 2020. De bij- en nascholing van VUmc Academie beschikt over een aantal scholingen die met kleine aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden voor de doelgroep. Er worden acht onderbouwde adviezen gegeven op het gebied van de scholingsinhoud, organisatie, accreditatie, communicatie en acquisitie. De adviezen sluiten aan bij het jaarplan 2015 VUmc Academie & Amstel Academie.

De StOK (Studenten Onderwijskwalificatie)
Door: Rashmi Kusurkar     Afdeling: Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2016 | Ons plan is om een Studenten Onderwijskwlificatie (StOK) te ontwikkelen voor VUmc School of Medical Sciences. Binnen het medisch onderwijs en opleiden wordt vaak van artsen verwacht om te onderwijzen en opleiden zonder enige vorm van didactische scholing. Ondanks docentprofessionalisering en –kwalificering, vormt onderwijs nog steeds een ondergeschoven kindje in deze wereld. Vanuit de rolmodelfunctie en het verborgen curriculum wordt dit overgedragen op studenten. Om de onderwijscultuur positief te beïnvloeden, willen we studenten die zich inzetten voor onderwijs positief waarderen door hen een ontwikkel- en kwalificatietraject aan te bieden. Een StOK is niet nieuw binnen het medisch onderwijs, maar wel erg belangrijk. Daarnaast willen we ons onderscheiden met een sterk theoretisch kader, de inzet van blended learning en aansluiting op een latere Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Ons StOK traject zou een inspiratie kunnen zijn voor andere faculteiten en andere onderwijskwalificatie trajecten.

De weg naar kwaliteitsafspraken
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Ik wil decanen oproepen om onderwijs de waardering te geven die het verdient.” Minister Bussemaker doet een oproep voor herwaardering van onderwijs binnen de universiteit. Daarnaast stippelt zij een weg uit voor kwaliteitsafspraken op het onderwijsfestival van de VSNU.

In de Rijtuigenloods organiseert de VSNU vandaag het onderwijsfestival. Aan het begin van het festival gaf minister Bussemaker van onderwijs een speech waarin zij drie thema’s behandelde: persoonlijke vorming, toegankelijkheid en onderwijskwaliteit. Voor de minister aan haar speech begon werd aan haar gevraagd wat zij zelf geleerd heeft als docent aan de Vrije Universiteit. “Waar ik veel van geleerd heb is bij het koffieautomaat met studenten praten. Vragen: hebben jullie het nu begrepen? Als je dan hoort ‘dit is nog niet duidelijk’, dat zette mij aan het denken.”

Inspectierapport verdere versterking examencommissies in het hoger onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Rapport | In dit rapport beantwoordt de inspectie de vraag in welke mate en hoe examencommissies in het hoger onderwijs vaststellen of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties. De onderzoeksvraag sluit aan bij artikel 7.12 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Met deze onderzoeksvraag gaat de aandacht uit naar zowel de taken van de examencommissie als de wijze waarop zij zich van die taken kwijt en de positie die ze in de eigen instelling inneemt. De inspectie doet in dit onderzoek geen uitspraken over het eindniveau van opleidingen; het onderzoek richt zich op de borgende taak van de examencommissies.

Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten
Door: Lieven Decock     Afdeling: Faculteit der Geesteswetenschappen

LOL-project | De voorbije jaren zijn aan de VU meerdere grootschalige hervormingen doorgevoerd in de organisatorische structuur en in de bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning, waaronder de reorganisatie van het OBP, de informatisering van de onderwijsondersteuning, de nieuwe bestuurlijke structuur, en facultaire fusies (bv. Letteren en Wijsbegeerte). Tegelijk is er er in de onderwijsagenda een belangrijke impuls gegeven aan onderwijsvernieuwing. Het project betrof de wijze waarop deze processen op elkaar konden afgestemd worden, met kwesties als de relatie WP/OBP, centraal/decentraal, en de invloed van IT-processen op de onderwijsorganisatie.

Feedback?