‘Nominaal is normaal’: goede start van een academische carrière
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws EUR | De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt al jaren hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een betere scholing van docenten en kleinschalig onderwijs bij verschillende opleidingen. Bij die verbeteringen horen ook maatregelen om studenten meer te binden aan hun opleiding en hen zoveel mogelijk binnen de gestelde tijd (‘nominaal’) af te laten studeren. Meer studiesucces helpt ook het vormen van schulden voorkomen.

De dakpan en 49 andere methoden om kennisretentie van studenten te verhogen
Door: Freek Colombijn     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

SKO-project | Het lijkt soms wel alsof studenten alle stof waar ze tijdens een vak uitgebreid mee hebben gewerkt, weer helemaal zijn vergeten zodra ze het afsluitende tentamen hebben gemaakt. De eerste colleges van het vervolg op dat vak staan om die reden vaak in het teken van “even het geheugen opfrissen, hoe zat het ook alweer?”. Wanneer studenten op het eind van hun Bachelor aan hun afstudeerscriptie beginnen, blijken ze de meest basale vaardigheden en kennis toch niet (meer) te beheersen. Zonde van de tijd, niet? Dat moet anders kunnen.
Hoe kunnen we zorgen dat studenten de kernboodschap van jouw vak wél nog vers in het geheugen hebben zitten na afloop van het tentamen? Of nog beter: hoe zorgen we dat de studenten deze kernboodschap nog weten als ze beginnen aan hun afstudeerscriptie?

Echt het gesprek aan over leren
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.”
Begin dit jaar verdedigde Geitz haar promotie aan de Open Universiteit. Geitz deed onderzoek naar hoe studenten zo ver te krijgen zijn dat ze de intentie hebben de leerstof echt te doorgronden. Een belangrijke voorwaarde voor dit ‘deep-learning’ is duurzame feedback, wat zoveel betekent dat studenten de vaardigheid ontwikkelen om zelf actief op zoek te gaan naar kritische reflectie op hun werk.

Geschiktheidsonderzoek studenten universitaire lerarenopleiding
Door: Janneke Riksen     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Meer en meer wordt er binnen universiteiten vorm gegeven aan geschiktheidsonderzoeken en selectie bij de toelating van studenten tot masteropleidingen. Zo ook aan de universitaire lerarenopleiding (ulo) van de VU in Amsterdam. Daar is in mei 2015 de pilot “Klaar voor de Start! ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. In de pilotontwikkeling stonden de kwaliteiten en talenten van de student, de eisen van de lerarenopleiding en het toekomstige beroep van leraar centraal stonden om zo ook tot een kwaliteitsverbetering te komen van de beginnende docent en van de opleiding. Dit zogenaamde “matchingstraject” is in nauwe samenwerking met schoolopleiders ontwikkeld. Via een intake op de VU en een “meeloopdag” in het voortgezet onderwijs is er gekeken naar de verwachtingen, motivatie en geschiktheid van de student voor opleiding en beroep. Schoolopleiders en instituutsopleiders, brachten een onderbouwd advies uit over de professionele, didactische en pedagogische geschiktheid van de studenten vóór de start van de opleiding.

Interactieve beroepsperspectievenkaart
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2016 | Mijn idee gaat over het inzichtelijk maken van beroepsperspectieven voor onze bachelor- en masterstudenten. Dit is een taak van docenten die vaak onderschat en over het hoofd gezien wordt, maar die van grote waarde is voor de studenten en hun motivatie om verder te studeren en hun waardering voor de studie en universiteit. Ik wil een tool ontwikkelen die door alle opleidingen gebruikt kan worden om te peilen onder hun alumni wat de baanmogelijkheden zijn. De resultaten hiervan wil ik vertalen naar digitale interactieve stroomdiagrammen die ingezet kunnen worden bij tutoronderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij matching- en voorlichtingsdagen en op de website van de VU. Afgelopen voorjaar heb ik ervaring opgedaan door dit voor de studie Gezondheid en Leven uit te voeren, en het is gebleken dat dit een vraag beantwoordt die ontzettend speelt bij (aankomende) studenten, en die tot voorheen niet goed werd beantwoord. Nu wil ik deze ervaring inzetten om een algemene tool te creëren waarmee dit voor iedere opleiding uitgevoerd kan worden.

Masterclasses sameN
Door: Marjolein Zweekhorst     Afdeling: Faculteit der Bètaswetenschappen

KnowVU Award 2016 | Met deze innovatie willen we de link met alumni en studenten versterken. We willen de alumni en studenten 3 x per jaar uitnodigen voor een masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door een prominente spreker en vindt plaats in de avond tussen 7 en 9 uur. Naast de alumni en studenten worden ook externen uitgenodigd voor deze masterclass. Voor en na de masterclass is er tijd voor netwerken, wat een meerwaarde voor studenten (inzicht in toekomstige stage – en beroepskeuze), alumni (bijscholing en netwerken) en externen (bijscholing en netwerken) oplevert. Huidige alumni activiteiten richten zich specifiek op alumni, meestal opgesplitst in early, mid and late career. Wij willen in deze innovatie dit breder trekken zodat de studenten voordeel van de alumni activiteiten ervaren en daarnaast al tijdens de studie aan alumni activiteiten hebben deelgenomen. We hopen dat dit ook latere deelname (dus na afstuderen) aan de masterclasses zal versterken en alumni in late career kunnen weer als prominente spreker kunnen fungeren. De externen betalen voor deelname aan de masterclasses beogen we de innovatie duurzaam te maken. Daarnaast wordt het voor alumni en studenten interessanter als er ook externen aanwezig zijn (netwerken). Voor deelnemers geldt dat als 3 masterclasses gevolgd zijn, zij hiervoor een certificaat ontvangen. Met deze innovatie hopen we een combinatie van bijscholing en netwerken voor de alumni te maken en tegelijkertijd sterker gebruik te kunnen maken van de expertise en het netwerk van alumni voor studenten. Het opzetten van bijscholing voor alumni past binnen de activiteiten die we momenteel ontplooien in het kader van post-academisch onderwijs. Ook hopen we hiermee dat meer alumni zich sterker verbonden blijven voelen met de opleiding. Dit kan bijdragen aan een kwaltiteitslag voor ons eigen onderwijs, omdat wij verwachten dat dit kan leiden tot nieuwe stage plekken en alumni die als gastspreker, of opdrachtgever van studenten opdrachten, betrokken zijn bij het onderwijs. Alsmede kan dit leiden tot nieuwe opdrachten en samenwerkingsverbanden met de bedrijven/instituten/organisaties waar de alumni bij betrokken zijn. De prijs zouden we graag gebruiken om te inventariseren in welke onderwerpen de alumni geïnteresseerd zijn, het organiseren van prominente sprekers en voor het upgraden van het LinkedIn abonnement, wat additionele communicatie mogelijkheden geeft. Natuurlijk maken we hierbij gebruik van de expertise van de alumni relaties van de VU, waar we al contact mee hebben. De opleiding heeft een LinkedIn site waarin bijna alle alumni staan (najaar 2015: 561 leden). Vanuit hier willen we de alumni gaan bereiken.

PeerWise
Door: Agnes Willemen     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Studenten zelf tentamenvragen laten bedenken met PeerWise Heb je je als docent ook wel eens afgevraagd of je studenten niet beter zelf hun tentamenvragen kunt laten bedenken? Daar is nu een handige tool voor. PeerWise is een gratis online game-based learning environment waar studenten kunnen inloggen in jouw cursus, en zelf MCvragen kunnen bedenken, delen […]

Reflectie-app
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2015 | We willen graag een app of website die studenten begeleidt in het proces van reflecteren. Studenten worden geholpen met de keuze van passende reflectiemodellen. Na de keuze wordt de student begeleid in de te nemen stappen van het gekozen reflectie instrument. De opbrengst van de reflectie is een concreet leerdoel.
Binnen de app is het tevens mogelijk een 360 graden feedback te krijgen. Peers en stagebegeleiders kunnen gevraagd worden input te leveren.
De reflectie moet leiden tot een concreet stappenplan om aan de leerdoelen te werken.
In deze app zijn diverse niveau’s te onderscheiden. De begeleiding neemt daarin steeds verder af.
De app kan ingezet worden bij docentenopleidingen, maar ook bij het ontwikkelen van studievaardigheden van studenten.

Feedback?