Actief leren door formatief evalueren
Door: Agnes Willemen     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd als studenten tijdens het vak meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en het leerresultaat.

Ik heb me in mijn SKO project gericht op de implementatie van PeerWise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?vu_nl), een game based learning environment waarin studenten zelf multiple choice vragen over de stof bedenken en deze delen met andere studenten (collaborative learning).

PeerWise bleek voor studenten en docenten een heel welkome tool bij Pedagogische Wetenschappen. Studenten makken fanatiek gebruik van PeerWise, vooral als het vrijwillig is en er een beloning tegenover staat. Studenten gebruiken de vragen om zich beter voor te bereiden op het tentamen. Studenten die meer gebruik maakten van PeerWise hadden hogere cijfers op het tentamen. Een oorzaak gevolg relatie kon echter niet worden vastgesteld.

Best practices digitaal toetsen
Door: Silvester Draaijer     Afdeling: VU

KnowVU bijeenkomsten (verslag) | In de drie bijeenkomsten kwamen de achtergronden en uitgangspunten van digitaal toetsen aan bod, plus voorbeelden vanuit de praktijk. Hoofddoel was het uitwisselen van kennis en het opdoen van ideeën.

Best Practices Peer-review en Peer-feedback
Door: Silvester Draaijer     Afdeling: VU

  Op 13 oktober 2015 organiseerde KnowVU een workshop over peer-review en peer-assessment. Het was een interessante bijeenkomst met docenten die bezig zijn om aan dit concept meer handen en voeten te geven binnen hun opleiding of vak, en met studenten die reageerden op de initiatieven van deze docenten. Intussen is er mooie vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld rond het initiatief bij de opleiding Science, Business […]

Collaborative Learning
Door: Agnes Willemen     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2016 | In de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen werken de opleidingen Pedagogiek en Psychologie sinds twee jaar met een nieuw onderwijsconcept dat inzet op activerend onderwijs. Elk inhoudelijk vak (dat 7 of 10 weken beslaat) wordt aangeboden met twee werkgroepen en één hoorcollege per week, waarin een specifiek thema aan bod gesteld wordt. Elke werkgroep wordt door de studenten voorbereid met (casus)opdrachten over de te bestuderen teksten en in de werkgroepen gaan studenten in uiteenlopende activiteiten (presentatie, discussie, casusbespreking) met literatuur aan de slag. Hierdoor wordt een passieve leerhouding, die nauwelijks bijdraagt aan de retentie van studenten, omgezet in een actieve leerhouding. Hierdoor komen studenten tot deep learning, waardoor ze de leerstof beter begrijpen en onthouden (Ramsden, 2003). Een manier om studenten actief met de stof aan de slag te laten gaan, is studenten zelf vragen te laten bedenken – en deze daarna te beantwoorden en te delen. Door het formuleren van vragen worden studenten gestimuleerd om dieper over de collegestof na te denken. Door het formuleren van antwoordmogelijkheden, oefenen ze met het reproduceren en opschrijven. Door vragen van anderen te beantwoorden leren studenten de stof vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, en kunnen ze reflecteren op hun eigen beheersingsniveau. Uit studies waarin studenten zelf tentamenvragen en antwoorden bedachten, blijkt dat studenten een grotere betrokkenheid bij het leren laten zien en minder stress ervaren bij het tentamen (Corrigan & Craciun, 2013). Peerwise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?vu_nl) is een digitaal platform waarop studenten meerkeuze tentamenvragen en antwoorden formuleren. De vragen zijn voor andere participerende studenten beschikbaar als oefenmateriaal. De inhoud van de vragen wordt door medestudenten op kwaliteit beoordeeld. Docenten kunnen de acties van studenten volgen, feedback geven en vragen exporteren. Belangrijk is wel dat het gebruik van PeerWise geïntegreerd is in het vak. Ook is aandacht voor het maken van goede meerkeuzevragen belangrijk.

Digitaal nakijken open vragen
Door: Marianne van Elteren     Afdeling: Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2015 | Door het vergelijken van verschillende nakijk-methodieken kan worden onderzocht of bij het nakijken van open vragen via Blackboard (Bb), Excel en Adaptive Comparative Judgement efficiëntie-voordelen zijn te behalen.

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Afdeling: Faculteit der Bètaswetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven maken, die we voor de volgende practicumbijeenkomst bespreken met de studenten. Het nakijken en het geven van feedback aan zo’n grote groep studenten in een korte periode is heel tijdrovend en arbeidsintensief. Bij dit vak zijn 8 tot 10 studentassistenten betrokken bij de practica. We merken echter dat het nakijken van de practicumopdrachten niet altijd even uniform gebeurt, ondanks een antwoord- en score model. Bovendien redden we het niet altijd om voor het volgende practicum de opgaven nagekeken te hebben. Het idee is daarom gerezen om een digitale platform te ontwikkelen.

Digitaal toetsen op afstand
Door: Joyce Brouwer     Afdeling: Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

KnowVU Award 2015 | Bij de het vak Onderwijskunde uit de Premaster van de Master Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) moeten de studenten halverwege de cursus een digitale toets afleggen. Voor deze toets zouden de studenten éénmalig naar de VU moeten komen en zouden er speciale toetszaaltjes moeten worden geregeld. In dit idee wordt geregeld dat studenten onder gecontroleerde condities thuis via de computer deze toets kunnen maken met behulp van zogenaamde online proctoring software. Er zal worden onderzocht welke software het meest geschikt is (Respondus Monitor, ProcWise) en in welke mate het geschikt zou zijn voor verdere inzet op de VU. Met dergelijke software hebben andere Universiteiten al enige ervaring, maar de VU nog niet.

e-Portfolio
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de visie van de VU op onderwijs is dat studenten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en succes in de studie. Het is daarom van belang dat er inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de student. Zowel voor de student zelf als voor de opleiding en de docenten. Vooral op het terrein van bijv. de ontwikkeling van academische vaardigheden zoals onderzoek doen, rapporteren van onderzoek, presenteren of het werken in een team. Bovendien wordt er van instellingen meer en meer gevraagd dat zij kunnen verantwoorden dat studenten voldoen aan de minimale vereisten. Dit resulteert er in dat ook aan externe partijen snel en eenvoudig inzicht zou moeten kunnen worden geboden.

Hoe moet je gegevens hierover genereren, ontsluiten en gebruiken? Is het portfolio of het digitaal studentendossier daar de oplossing voor? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van het digitaal portfolio en systemen om digitaal werk van studenten te laten inleveren, beoordelen, van feedback voorzien, becijferen, controleren, archiveren en ontsluiten? In deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen en inzichten getoond. Zien we de geboorte van een nieuwe Big Brother of wordt de toekomst echt op maat voor de student en de docent gemaakt?

Feedback?