VU-experts

Ten tijde van een SKO- of LOL-traject voeren docenten een inhoudelijk-didactisch dan wel onderwijsstrategisch project uit. Met deze specialisatie hebben deze docenten expertise opgebouwd waar faculteiten, diensten en VU-centraal veel baat bij zouden kunnen hebben. Om te voorkomen dat deze expertise in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt, hebben KnowVU en het UCGB een database aangelegd van de projecten en dit expertiseoverzicht beschikbaar gesteld. Met behulp van deze database kan ‘de VU’ gemakkelijker op het spoor komen van SKO of LOL docenten met de gevraagde expertise. Dit kan gaan om een advies maar ook om de juiste personen lid te laten zijn van universitaire en soms ook facultaire werkgroepen die zich buigen over onderwijsvernieuwing, onderwijskwaliteit en andere onderwijsgerelateerde zaken.

Aan docenten die de SKO of LOL hebben afgerond: staat jouw SKO of LOL project hier nog niet tussen en zou je ook met een korte omschrijving van jouw project online te vinden willen zijn op website van KnowVU? Laat het ons weten. Het project hoeft niet te zijn geslaagd of afgerond, het gaat vooral om de opgebouwde expertise. Via een kort vragenformulier kun je aan ons doorgeven of je wil dat jouw project wordt meegenomen en zo ja, met welke projectbeschrijving we jouw project op de website kunnen plaatsen.

SKO / LOL project insturen

Bij voorbaat hartelijk dank voor je inzending.

Vriendelijke groeten, Mede namens Sjoerd Sinke (UCGB, Teamhoofd Team Hoger Onderwijs), Gerhard van de Bunt (voorzitter KnowVU)


Actief leren door formatief evalueren
Door: Agnes Willemen
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd als studenten tijdens het vak meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en het leerresultaat. Ik heb me in mijn SKO project gericht op de implementatie van PeerWise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?vu_nl), een game based learning environment waarin studenten zelf multiple choice vragen over de stof bedenken en deze delen met andere... Lees meer

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Door: Marja Geuzenbroek
Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Het adviesrapport geeft een beschrijving van een onderzoek dat gedaan is om de scholingsbehoefte te peilen voor functionarissen die zich bezig (gaan) houden met het scholen van gediplomeerde operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Er is ook gekeken naar de doelgroep die geschoold moet gaan worden. De noodzaak van het scholen van gediplomeerden wordt versterkt door het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie. Voor het vormen van de adviezen zijn vertegenwoordigers uit verschillende ziekenhuizen geraadpleegd en is er contact geweest... Lees meer

Curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen
Door: Eveline van Staalduine-Sulman
Faculteit der Godgeleerdheid

SKO-project | De bacheloropleiding religiewetenschappen was in de loop van een aantal jaren van één opleiding gegroeid naar een opleiding met vier specialisaties: algemeen, islam, boeddhisme en hindoeïsme. De historische groei zorgde voor veel ongelijkheden tussen de specialisaties, voor verkeerde volgordes binnen leerlijnen en voor een aantal vakken met te weinig studenten. Ook ontbrak een doorgaande lijn naar de vernieuwde masteropleiding van de faculteit. Samen met de opleidingsdirecteur heb ik alle problemen in kaart gebracht door met alle coördinatoren en... Lees meer

De dakpan en 49 andere methoden om kennisretentie van studenten te verhogen
Door: Freek Colombijn
Faculteit der Sociale Wetenschappen

SKO-project | Het lijkt soms wel alsof studenten alle stof waar ze tijdens een vak uitgebreid mee hebben gewerkt, weer helemaal zijn vergeten zodra ze het afsluitende tentamen hebben gemaakt. De eerste colleges van het vervolg op dat vak staan om die reden vaak in het teken van “even het geheugen opfrissen, hoe zat het ook alweer?”. Wanneer studenten op het eind van hun Bachelor aan hun afstudeerscriptie beginnen, blijken ze de meest basale vaardigheden en kennis toch niet... Lees meer

De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit
Door: Theo de Haan
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Docenten – goede docenten – doen tijdens hun carrière een schat aan ervaringen op. Ze komen er proefondervindelijk achter welke aanpak het beste werkt, welke uitleg uiteindelijk beklijft en welke toon daarbij moet worden aangeslagen. Ze gaan patronen herkennen in het voortdurend veranderende onderwijslandschap en worden daardoor stabieler en overtuigender. Het zou zonde zijn wanneer zij die ervaringen alleen ten bate van hun eigen onderwijs zouden inzetten. Dat zullen zij doorgaans zelf ook vinden. Het ligt immers... Lees meer

Diversiteit, onderwijs, meerwaarde, onderwijsvisie, hermeneutiek, didactiek
Door: Peter-Ben Smit
Faculteit der Godgeleerdheid

SKO-project | Diversiteit geldt vaak als probleem. Tegelijkertijd is diversiteit noodzakelijk voor iedere gedachtewisseling – communicatie zet differentie vooruit en is zo noodzakelijk voor het pedagogisch en, in het verlengde daarvan, het wetenschappelijke proces. Dit project neemt deze twee inzichten op en biedt een nieuw perspectief op de omgang met diversiteit in de collegezaal van een éénjarige MA-opleiding aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit leidt tot een vruchtbaarder pedagogisch proces met zowel vakinhoudelijke voordelen... Lees meer

Doorstroom minor voor HBO fysiotherapie naar WO Master Musculosketal Physiotherapy Sciences
Door: Han Houdijk
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Na een HBO fysiotherapie opleiding kunnen studenten doorstromen in de wetenschappelijke master "Musculoskeletal Physiotherapy Sciences (MPS)" van de afdeling bewegingswetenschappen (BW). Ze dienen hiervoor echter eerst een 30 ECTS premaster programma te volgen. In dit project ontwikkelde ik een doorstroomminor waardoor studenten fysiotherapie drempelloos kunnen instromen in de master MPS. Met deze doorstroomminor kunnen fysiotherapiestudenten al tijdens hun HBO programma het premastertraject volgen in hun minor ruimte. Dit levert studenten tijdswinst en kostenbesparing op, de HBO opleiding... Lees meer

Education in Statistics for Social Scientists From a ‘necessary evil’ to a necessary and interesting
Door: Dimitris Pavlopoulos
Faculteit der Sociale Wetenschappen

SKO-project | The aim of this SKO-project was to improve the integration of the 2 basic courses of Methods and Statistics of all Bachelor programs of FSW (Methoden van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek and Beschrijvende en Inferentiële Statistiek) with the rest of the curricula. These courses belong to the academic core (academische kern) of Bachelor education and are followed by all freshmen BSc students of the Faculty. Specifically, the project aims at ensuring that the knowledge acquired in these courses... Lees meer

Geschiktheidsonderzoek studenten universitaire lerarenopleiding
Door: Janneke Riksen
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Meer en meer wordt er binnen universiteiten vorm gegeven aan geschiktheidsonderzoeken en selectie bij de toelating van studenten tot masteropleidingen. Zo ook aan de universitaire lerarenopleiding (ulo) van de VU in Amsterdam. Daar is in mei 2015 de pilot “Klaar voor de Start! ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. In de pilotontwikkeling stonden de kwaliteiten en talenten van de student, de eisen van de lerarenopleiding en het toekomstige beroep van leraar centraal stonden om zo ook tot een kwaliteitsverbetering... Lees meer

Inbedden van uniforme onderzoeksstages in het bachelor curriculum van Biomedische Wetenschappen
Door: Mathijs Bergman
Faculteit der Bètaswetenschappen

SKO-project | Bij het ontwerpen van een nieuw curriculum voor de bachelor Biomedische Wetenschappen gaf het faculeitsbestuur opdracht om de onderzoekstage te verkorten van 4 maanden voltijd (24 EC) naar 3 maanden voltijd (18 EC). Er is gekozen om 24 EC aan effectieve onderzoekstage te behouden door de eigenlijke full-time stage (Bachelor Thesis - part 2) vooraf te laten gaan door een "stage-voorbereidend vak" (Bachelor Thesis - part 1), met een gemeenschappelijke component, behorend bij de academische kern (onderzoeksvaardigheden en... Lees meer

Integrated thinking in accountancy onderwijs
Door: Jeanine van Gestel
School of Business and Economics

SKO-project | Duizenden bedrijven geven op dit moment vorm aan de integrated thinking , waarbij ‘waardecreatie voor de maatschappij’ centraal staat. Integrated thinking wordt na integrated execution vastgelegd in integrated reporting , waar mogelijk integrated assurance op van toepassing is. Integrated reporting en integrated assurance zijn relatief nieuwe werkzaamheden voor de accountant en de vraag naar deze diensten zal in de nabije toekomst zeker toenemen. Hierdoor is het van belang dat accountancystudenten worden opgeleid om deze nieuwe diensten uit te... Lees meer

Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten
Door: Lieven Decock
Faculteit der Geesteswetenschappen

LOL-project | De voorbije jaren zijn aan de VU meerdere grootschalige hervormingen doorgevoerd in de organisatorische structuur en in de bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning, waaronder de reorganisatie van het OBP, de informatisering van de onderwijsondersteuning, de nieuwe bestuurlijke structuur, en facultaire fusies (bv. Letteren en Wijsbegeerte). Tegelijk is er er in de onderwijsagenda een belangrijke impuls gegeven aan onderwijsvernieuwing. Het project betrof de wijze waarop deze processen op elkaar konden afgestemd worden, met kwesties als de relatie WP/OBP, centraal/decentraal, en... Lees meer

Invoering van nieuwe leerlijn ‘Gebruik van Mathematische Modellen in Biomedische Wetenschappen’
Door: Huib Mansvelder
Faculteit der Bètawetenschappen

LOL-project | Mathematische beschrijvingen van biomedische processen zijn een belangrijk onderzoeksgereedschap in biomedische wetenschappen (BMW), dat bachelor studenten BMW moeten leren gebruiken. In het verleden werd het vak ‘wiskunde’ los van andere biomedisch inhoudelijke vakken gegeven, waardoor het niet als biomedisch onderzoeksgereedschap gezien werd door studenten. In het nieuwe curriculum wordt ‘wiskunde’ als geintegreerde leerlijn in meerdere cursussen gegeven. Het uiteindelijke doel is dat studenten de leerlijn ervaren als volledig geintegreerd in en natuurlijk onderdeel van de vakken. Aan... Lees meer

Kwaliteit van Toetsen: toetsen en toetsbeleid in de Bachelor en Masteropleiding Antropologie
Door: Ellen Bal
Faculteit der Sociale Wetenschappen

SKO-project | Momenteel staat de kwaliteit van toetsing en toetsbeleid hoog op de agenda van de VU. Dit biedt aanleiding om onze opleidingen nog eens goed tegen het licht te houden. Tegelijkertijd betekent aangescherpt toetsbeleid ook, dat individuele docenten nog meer ter verantwoording worden geroepen, of dat althans zo voelen; het beleid ademt in de ogen van velen een sfeer uit van wantrouwen in professionals en roept al snel weerstand op. Mijn SKO project had tot doel om de... Lees meer

Liberal Arts in the Sciences – Interdisciplinarity in AUC’s Theme Courses
Door: Michiel van Drunen
Amsterdam University College

SKO-project | Most ‘Big Questions in Society’ cannot be understood, let alone addressed, by monodisciplinary research. Coming from Environmental Sciences, I am used to working with interdisciplinary research methods and in interdisciplinary teams, but it is not easy to teach the required associated interdisciplinary skills. Although such skills are key in Liberal Arts and Sciences programmes, they do not seem to be fostered very well in the current programme at the Amsterdam University College (AUC). This project focused on... Lees meer

Onderwijsplanning en management invoeren van een nieuw breed curriculum
Door: J.I.L. Veugen
Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO-project | In de bundel perspectief op de wetenschap wordt o.a. het vlootschouw model gepresenteerd en kort toegelicht. Een instrument voor leidinggevenden om de kwaliteit van hun team in kaart te brengen. Ik heb deze methode aan- c.q. toegepast om het curriculum van een van de nieuwe brede en interdisciplinaire BA opleidingen van de faculteit Letteren (nu Geesteswetenschappen) te onderzoeken en te visualiseren om na te gaan: a) wat de vereisten zijn om de nieuwe brede bachelor tot een volwaardige... Lees meer

Onderwijsvernieuwing, Communicatie
Door: Ines Lindner
School of Business and Economics

SKO-project | Het FEWEB Innovation Center is een platform voor en door docenten om kennis en ervaring over onderwijsinnovatie te delen. Het idee is om co-creatief onderwijsinnovatie efficiënt te stimuleren, omdat overdracht van informatie en advies onder collega’s m Het FEWEB Innovation Center is een platform voor en door docenten om kennis en ervaring over onderwijsinnovatie te delen. Het idee is om co-creatief onderwijsinnovatie efficiënt te stimuleren, omdat overdracht van informatie en advies onder collega’s met vergelijkbare functies goed... Lees meer

Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap
Door: Mariette Huizinga
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Mijn project had als doel om een zichtbare en hoogwaardige interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap te ontwerpen, die stand houdt binnen de ontwikkelingen op facultair en universitair niveau. Een student die de interdisciplinaire track (BA en MA) Onderwijsneurowetenschap heeft gevolgd beschikt over kennis over leren en doceren in relatie tot de ontwikkeling van de hersenen en cognitie. Studenten worden binnen deze track opgeleid tot goede academische professionals die hun talenten inzetten en blijven ontwikkelen, en die als volwaardige gesprekspartner... Lees meer

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap
Door: Duco Bannink
Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | Duco Bannink heeft gedurende de Leergang Onderwijskundig Leiderschap gewerkt aan de ontwikkeling van het concept academisch burgerschap en de inbedding daarvan in het onderwijs. Hij definieerde academisch burgerschap als het geheel van wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de student. In het vervolg van het LOL-traject heeft hij het concept academisch burgerschap gebruikt om een integrale herprogrammering van de vijf bachelor-curricula aan FSW te ontwerpen, samen met vele anderen, waarbij ook de studenten van de faculteit een... Lees meer

Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie
Door: Bob van Oosten
Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Doel van mijn project was een jaarlijkse cyclus van nascholingen op te zetten over multipele sclerose (MS), die onafhankelijke en betrouwbare informatie geeft, zonder beïnvloeding door farmaceutische bedrijven. Weliswaar zijn er veel nascholingen op dit gebied, maar die worden door farmaceutische bedrijven georganiseerd, en er bestaat daarmee een risico van selectieve informatievoorziening. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de toenemende behandelmogelijkheden van MS. De gebruikte middelen worden steeds effectiever, maar ook duurder. De financiële belangen zijn groot. Het is... Lees meer

Professionalisering van tandarts-docenten
Door: Annemarie Verhoef
Tandheelkunde (ACTA)

SKO-project | Het doel van mijn projectplan is het bestaande beleid op het gebied van tandartsdocent-professionalisering bij ACTA te verduidelijken, waar nodig aanpassen en in gang zetten om te komen tot didactisch gekwalificeerde tandarts-docenten die vakinhoud overbrengen, onderwijs ontwikkelen en zicht hebben op hun eigen ontwikkelingspad binnen ACTA. Lees meer

Student-led education
Door: Michiel van Agtmael
Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Doel van het project Studentenpoli is het opzetten, organiseren en evalueren van een proefstudentenpoli interne geneeskunde voor zowel bachelor als master studenten. In een team, bestaande uit een 1ste, 3de en 5de jaars student wordt zelfstandig een patient in consult gezien op de polikliek interne van het VUmc . De verwachting is dat de diagnostische en therapeutische competenties van geneeskunde studenten zich sneller en beter ontwikkelen als zij vanaf het begin van de opleiding in de echte... Lees meer

Studenten worden beter in translationeel denken in de klinische major van de Gezondheid en Leven
Door: Jeroen Dudok
Faculteit der Bètaswetenschappen

SKO-project | De bacheloropleiding Gezondheid en Leven is een brede levenswetenschappelijke opleiding met als motto ‘van molecuul tot maatschappij’, waarbij de studenten in het tweede jaar voor een biomedische, gezondheidswetenschappelijke of klinische richting (major) kiezen. Het belang van dit SKO-project is dat studenten beter worden opgeleid in translationeel denken in de klinische major van Gezondheid en Leven, en we daarmee academische professionals afleveren die zowel de taal van de (fundamentele) levenswetenschapper spreken als de taal van de clinicus/arts spreken... Lees meer

Studierendement; Nominaal is Normaal; Bindend Studieadvies; Compensatoir Toetsen; Herkansingen
Door: Peter Kerkhof
Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | In dit project is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU een systeem in te voeren zoals dat binnen de Erasmus Universiteit gehanteerd wordt, nl. Nominaal=Normaal (N=N). N=N systeem kent verschillende varianten maar bestaat uit vier elementen: een bindend studieadvies van 60 EC in het eerste jaar, compensatoir toetsen, de reductie van het aantal herkansingen en blokonderwijs. Voor- en nadelen zijn geïnventariseerd en zijn voorgelegd aan verschillende betrokkenen binnen de... Lees meer

Trots op de studie!
Door: Wim Boor
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

SKO-project | Mijn project heeft als doel de prestatiedruk te verhogen teneinde het studiesucces te vergroten. Daartoe wordt een aantal studieregels aangescherpt. Het doel is duidelijk meetbaar, dat wil zeggen: de tentamenresultaten nadat de regels zijn aangepast zijn goed te vergelijken met eerdere resultaten. Het plan heeft ook als doel het gevoel van trots te vergroten bij student: de trots een student te zijn aan de Vu. Dat is uiteraard moeilijker meetbaar, maar het dit gevoel vormt de onderliggende motivatie... Lees meer

Verbeteren proces cursusevaluaties
Door: P.H.F. Bos
Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO-project | Enkele jaren geleden verliep de procedure rondom cursusevaluaties uiterst moeizaam. De overstap van papieren evaluaties naar digitale evaluaties zorgde voor een enorme verlaging van de responspercentages. Dit leverde o.a. de vraag op het het dan zit met de representativiteit van de evaluaties. Daarnaast hadden studenten sterk het idee dat er niets met hun evaluaties gebeurde. Dit leidde vervolgens tot nog lagere responspercentages. In mijn project heb ik gepoogd mee te helpen aan het ontwikkelen van een gestroomlijnder... Lees meer

Versterken identiteit opleiding (joint Master, VU, UvA)
Door: Karen Verduijn
School of Business and Economics

SKO-project | Het overkoepelende doel van het SKO-project was om het profiel van de joint (VU/UvA) Master Entrepreneurship te versterken. Het betreft een complexe opleiding, waarbinnen personen, systemen, procedures etc. van twee verschillende universiteiten samenkomen. Tijdens het SKO-project is gewerkt aan de het verankeren van de overall programme learning outcomes, het scherper krijgen van het unieke profiel van de opleiding (ook: uitstroomprofiel alumni), en de gedragenheid en betrokkenheid rond de opleiding. Lees meer

Wijsgerige Vorming: versterken interne organisatie; vergroten van draagvlak, kwaliteitscultuur
Door: Edwin Koster
Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO- en LOL-project | De projecten stonden in het teken van het (verder) ontwikkelen van een heldere vakinhoudelijke lijn om te komen tot een samenhangend geheel van onderwijsonderdelen Wijsgerige Vorming en het ontwikkelen van een heldere visie op de organisatie van de Wijsgerige Vorming op facultair niveau. Daarbij was het van belang om het contact met de faculteiten te versterken waar het onderwijs wordt gegeven, zowel inhoudelijk (bijvoorbeeld door het helpen ontwikkelen van een leerlijn ‘reflectief onderwijs’ voor... Lees meer

Zelfstudie op academisch niveau, doceprofessionalisering, studietechnieken, toetsen, studiemateriaal
Door: Thecla Hekker
Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Zeker in het medisch onderwijs is een cruciale aan te leren competentie van de student het vermogen tot zelfstudie op academisch niveau. Het VUmc streeft dit primair na door professionalisering van de docent (expert, ontwerper, coördinator, mentor). In de praktijk studeren de meeste studenten toetsgericht, gebruiken ze geen boeken maar (gekochte) samenvattingen en wordt de stof van een cursus gepresenteerd door soms tientallen docenten, die in het slechtste geval een onderdeel van hun onderzoek presenteren en niet... Lees meer

Feedback?