Een curriculum is nog geen visie
11 jan 2017


Uit de Top 5 2016 van ScienceGuide: “Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt.” Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal en te beperkt, stelt hij.

U leest de kanttekeningen van prof. Gert Biesta bij het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 en de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker hieronder: 

Een pluim voor het platform

Het Platform Onderwijs2032 verdient een pluim voor de manier waarop het haar taak heeft volbracht. Ofschoon er natuurlijk altijd nog meer gesprek tussen meer partijen had kunnen plaatsvinden, is het Platform er in geslaagd om een levendige en brede discussie over het curriculum te entameren, waarin vele stemmen hebben kunnen klinken. Door niet onmiddellijk met een eindrapport te komen maar eerst een voorlopige versie op tafel te leggen, heeft het Platform de discussie zeker nog verder verdiept en aangescherpt. Dit is ook goed zichtbaar in het eindadvies dat zowel een redelijk genuanceerde als redelijk geprofileerde visie presenteert.

Het is genuanceerd omdat het Platform het verleden niet overboord zet en niet mee gaat met de waan van de dag; het is geprofileerd omdat het geen ‘grijze’ visie formuleert – niet een statistisch gemiddelde van alle uitgesproken wensen en verlangens – maar een raamwerk voor curriculumontwikkeling biedt waarin keuzes zichtbaar zijn (bijvoorbeeld de keuze om burgerschap een plaats in de kern te geven, om ruimte te scheppen voor de leraar, en om de pluriformiteit van de Nederlandse onderwijscultuur als kracht en niet als zwakte te zien).

Daarmee is de discussie natuurlijk nog niet ‘af’ en in deze bijdrage presenteer ik een aantal kanttekeningen, zowel bij het advies als ook bij de beleidsreactie van de staatssecretaris op het advies. Dat laatste is niet alleen van belang omdat in die reactie de eerste politieke ‘vertaling’ van het advies zichtbaar wordt, maar ook omdat daar naar mijn mening een aantal meer fundamentele problemen liggen die zeker niet aan de aandacht mogen ontsnappen.

Lees het volledige artikel in ScienceGuide

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl