Vidivers
13 sep 2017

Het project Vidivers heeft tot doel de competenties van docenten en studiebegeleiders voor het verzorgen van onderwijs respectievelijk studiebegeleiding aan cultureel gemengde studentengroepen te verbeteren en op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de studie-uitval en het verbeteren van studiesucces van allochtone studenten.

Met dat doel wordt video ingezet bij training voor docenten en studiebegeleiders in het hoger onderwijs. Dit gebeurt op twee manieren: aan de hand van de binnen het project ontwikkelde videocasussen analyseren cursisten handelingsperspectieven en -alternatieven in kritische beroepssituaties en er wordt met docenten gereflecteerd op video-opnames van hun eigen praktijk.

In dit rapport doen wij verslag van het vooronderzoek dat de basis vormde voor de ontwikkeling en invulling van de videocasussen en videoreflectie.

Over het project

Het project Vidivers is uitgevoerd door medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam (penvoerder), de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Looptijd: september 2008 t/m 2010. Projectleider: Janneke van der Hulst (VU).

Het Vidiversproject is tot stand gekomen met steun van SURFfoundation. De organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten.

Vrij te gebruiken door andere hoger onderwijsinstellingen. Al het materiaal dat het project heeft opgeleverd wordt via deze website ter beschikking gesteld aan het hoger onderwijs in Nederland. Het materiaal is onder een  licentie vrij te gebruiken, maar niet voor commerciële doeleinden en met naamsvermelding van het project en partners (Vidivers, VU, HRO en EUR).

Bijgevoegd is het rapport verschenen in 2010: Verslag vooronderzoek vidivers en de Eindrapportage Vidivers.

Zie ook de website: vidivers.hro.nl

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl