Best practices digitaal toetsen
23 sep 2017


Silvester Draaijer

 

In de drie bijeenkomsten kwamen de achtergronden en uitgangspunten van digitaal toetsen aan bod, plus voorbeelden vanuit de praktijk. Hoofddoel was het uitwisselen van kennis en het opdoen van ideeën.

Workshop 1

‘Digitaal toetsen en tentamineren – de toekomst is nu al gearriveerd op de VU’
De eerste bijeenkomst ging over de mogelijkheden van digitaal toeten. Digitaal toetsen is meer dan het afnemen van afsluitende mc-tentamens of gemakkelijker afnemen van toetsen met open vragen. De mogelijkheden zijn veel uitgebreider. Er kunnen combinaties worden gemaakt van toetsvormen evenals afname van tussentijdse formatieve toetsen bijvoorbeeld thuis.

Eva Sugeng en Sjirk Zijlstra (FALW) – Casus 1
De praktijk en effectiviteit van online formatief toetsen: Vervanging van een werkcollege door een online leermodule in de cursus Humane Levenscyclus II.
kijk terug (video)

Silvester Draaijer (Onderwijscentrum-VU) – Theoretisch kader
– Digitaal summatief toetsen (tentamineren) in de TenT: procedures, toepassingen, voordelen, aandachtspunten.
– Vormen van digitaal formatief toetsen.
kijk terug (video)

Frank Derksen en Marijn Plomp (FEWEB) – Casus 2
De praktijk van digitaal tentamineren: Digitaal tentamineren met gesloten en open vragen bij de cursussen Business Information Technology, Informatiesystemen 2.2 en Introduction to Business Analytics.
kijk terug (video)

**

Workshop 2

‘Learning and Assessment Analytics: Gebruik van student- en toetsgegevens ter verbetering van het onderwijs’

Nadat in de eerste bijeenkomst digitaal toetsen in meer algemene zin aan bod kwam, is in de tweede bijeenkomst gefocust op de mogelijkheden die de toenemende hoeveelheid digitale gegevens die ontstaan tijdens het leer- en toetsproces te gebruiken voor het verbeteren van onderwijs. Door digitalisering van onderwijs wordt het steeds gemakkelijker om individuele en geaggregeerde gegevens over het leerproces van studenten real-time te verzamelen. Vooral gegevens die voortkomen uit formatieve en summatieve toetsing bevatten waardevolle gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die verkregen zijn uit de toelatings- en selectieprocessen van faculteiten waaruit een beeld van de aard van de studentenpopulatie en studentkenmerken kan worden samengesteld. Het kan ook gaan om gegevens van online quizzing en online ingeleverde opdrachten die bijv. met behulp van digitale nakijkformulieren (zgn. Rubrics) worden beoordeeld. Ook de klassieke tentamens en de analysegegevens daarvan kunnen waardevolle informatie geven. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te evalueren hoe het leerproces van individuele studenten en groepen verloopt, in welke mate de onderwijsdoelen worden bereikt en om het doceerproces bij te sturen.

Silvester Draaijer (Onderwijscentrum-VU) – Theoretisch kader
Student, Learning en Assessment analytics: Wanneer te gebruiken?
kijk terug (video)

Jaap Buning (FEW) – Casus 1
Enkele voorbeelden van digitaal toetsen bij FEW
kijk terug (video)

Dimitris Pavlopoulos (FSW) – Casus 2
Studentactivering door afnemen van testsen tijdens het vak Multivariate Analyse MSc
kijk terug (video)

**

Workshop 3

‘Student als beoordelaar: peer assessment, peer review en peer feedback’

In deze derde workshop rondom digitaal toetsen werd ingegaan op het betrekken van de student bij de beoordelingsproces en het geven van feedback. Het geven van een beoordelaarsrol aan studenten kan een sterke motor zijn om studenten meer te betrekken bij hun eigen leerproces en hen duidelijk te maken welke doelen nagestreefd worden. Het is echter niet eenvoudig om dit proces zo vorm te geven dat het praktisch uitvoerbaar blijft terwijl het wel de opbrengst oplevert die verwacht wordt. Bovendien zijn er meerdere vormen denkbaar. Het is vooral van belang om het beoordelingsproces zo te verweven in het onderwijs dat studenten (en docenten) weten wat er van hen verwacht wordt en hoe en wanneer studenten elkaar moeten beoordelen. Onderlinge afhankelijkheid is daarbij belangrijk. Het volstaat dus niet om gewoonweg tegen studenten te zeggen: “gij zult elkaar beoordelen”. Dat zal tot frustratie leiden. Er moet een proces van bewustwording, training (voor studenten) en logistiek worden opgestart. Op basis van een theoretische inleiding en drie casussen van de VU zijn de deelnemers (docenten en studenten) aan deze bijeenkomst met elkaar in gesprek gegaan over het centrale thema van deze bijeenkomst en de kansen die het mogelijk biedt voor het onderwijs aan de VU.

Silvester Draaijer, Team Hoger Onderwijs van het Universitair Centrum voor Gedrag Bewegen (FGB) – Theoretisch kader
presentatie (pdf) | kijk terug (video)

Joep Maas (FEW) – Casus 1
Peer review in projectwerk bij de opleiding Science Business and Innovation (SBI).
presentatie (pdf) | kijk terug (video)

Nienke Stumpel (FALW) – Casus 2
Een doorgaande lijn van peer review bij de opleiding Biomedische Wetenschappen.
presentatie (pdf) | kijk terug (video)

Marca Schasfoort (FGW) – Casus 3
peer review bij gespreksanalyses.
presentatie (pdf) | kijk terug (video)

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl