YouTeach
12 apr 2018


Inzending KnowVU Award 2018 – voorjaar

Door: Anne-Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam (FGB)

Het idee is om binnen de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Ontwikkelingspsychologie een gezamenlijke masterclass/keuzevak op te zetten dat wordt geïnitieerd en gecoördineerd dóór studenten vóór studenten. Waarom willen we dit doen? We hebben drie belangrijke redenen. Allereerst willen we onze studenten graag meer de regie geven over hun eigen onderwijs, waarbij ze zelf aan de slag gaan met onderwerpen die zij relevant vinden, volgen onderwijsvormen die zij effectief achten. Ten tweede willen we bruggen slaan: bruggen tussen de opleidingen binnen de FGB, waar studenten van de opleidingen psychologie, pedagogische wetenschappen en wellicht ook bewegingswetenschappen nauw met elkaar samenwerken aan hedendaagse topics die relevant zijn voor het gezamenlijke werkveld. Hierin komen pedagogen en psychologen elkaar meer dan regelmatig tegen, dus is het belangrijk dat we deze samenwerking al in de opleiding stimuleren. Ook past deze interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen binnen het doel dat beoogd wordt bij Human Health and Life Sciences (H2LS) waar we opleidingen beter op elkaar afstemmen en de doorstroom van bachelors naar masters binnen hetzelfde cluster vergemakkelijken. Hierdoor is er de mogelijkheid om de thema’s van de masterclass nog breder te trekken, binnen het domein van H2LS – waardoor ook de mogelijkheid onstaat tot uitwisseling tussen studenten van meerdere disciplines. Maar we willen ook een brug slaan tussen ons onderwijs en de praktijk: we merken dat masterstudenten bij hun praktijkstage vaak inzien aan welke kennis nu juist behoefte is in de praktijk. Zij komen dan ook vaak terug bij de opleiding met leerpunten en vragen die de basis kunnen bieden voor nieuwe, actuele vakken. Door studenten de mogelijkheid te bieden om zo’n vak ook daadwerkelijk op te zetten of te volgen, worden we als opleidingen hedendaagser en adaptiever en sluiten we daardoor beter aan bij de wensen van onze studenten. We merken ook dat juist onze diverse studentenpopulatie aanleiding geeft tot dit concept: we zien dat juist studenten uit minderheidsgroepen met hele inspirerende ideeën komen door de (andere) ervaringen die zij hebben opgedaan binnen en buiten de opleiding. Door deze ideeën om te zetten in insprirerende vakken, komen we als opleiding dichter tot de maatschappij.

Zo’n student-geïnitieerd vak (hierna te noemen: YouTeach) biedt master- en researchmasterstudenten binnen de opleidingen de kans om, bijvoorbeeld in de vorm van een masterclass, onder begeleiding van een ervaren docent, didactische en onderwijskundige ervaring op te doen op universitair niveau en zich te verdiepen in een onderwerp dat (1) niet binnen het huidige curriculum valt, maar (2) wel relevant is voor (ortho)pedagogen, psychologen en bewegingswetenschappers in spé. Betrokken docenten, waaronder ook hoogleraren die nauw betrokken zijn bij het onderwijs in de researchmaster, facilitieren de studenen met hun ruime netwerk van relevante klinische en wetenschappelijke contacten. Studenten kunnen zo tot inpirerende, nieuwe vormen van onderwijs komen waarbij de praktijk nauw betrokken is. De mogelijkheden zijn eindeloos en worden slechts begrensd door de studenten zelf.

Iedere student (maar ook groepjes studenten) kan een voorstel indienen voor YouTeach. De begeleidend docent beoordeelt voorstellen op wetenschappelijkheid en relevantie voor het vakgebied. Het voorstel dat geselecteerd wordt, wordt door de studenten zelf, onder begeleiding van een ervaren docent, verder uitgewerkt (volgens het principe van constructive alignment, waarbij studenten zelf de leerdoelen formuleren, literatuur uitzoeken, practica en werkgroepen verzorgen, een tentamenvorm bedenken en docenten/gastprekers organiseren). Als leidraad dienen vaste cursusdoelen die open geformuleerd zijn op de hoogste niveaus volgens de Taxonomie van Bloom (m.a.w. de studenten passen de kennis toe, analyseren, evalueren en komen tot nieuwe concepten en ideeën). Studenten vormen op basis van deze leidraad hun cursusdoelen. Uitwerking en uitvoering van het vak worden begrensd door de vrijheidsgraden van het examenreglement, waarbij de begeleidend docent verantwoordelijk is voor de uiteindelijke beoordeling en het toekennen van de studiepunten.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl