FiltersExperts

Sylvia Moes
Danny Scholten
Hedwig van Rossum
Hayke Everwijn
Corine Visscher
Marianne Donker
Silvester Draaijer
Silvester Draaijer
Arnoud Visser
Nadia van der Pool
Sylvia Moes Sylvia Moes
Danny Scholten Danny Scholten
Hedwig van Rossum Hedwig van Rossum
Avatar Hayke Everwijn
Avatar Corine Visscher
Avatar Marianne Donker
Silvester Draaijer Silvester Draaijer
Arnoud Visser Arnoud Visser

Intercollegiale intervisie
Door: Hedwig van Rossum     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Op 28 februari 2019 heeft KnowVU een event georganiseerd rondom intercollegiale intervisie. De ontwikkeling van de docent met betrekking tot het geven van onderwijs en het delen van kennis en ervaring binnen een docententeam stond hier centraal. Tijdens deze middag is intercollegiale intervisie verkend als mogelijkheid voor docentprofessionalisering. Bij... Lees meer

Toelaatbaarheid Master
Door: Hayke Everwijn    

Tijdens het eerste onderwijscafé van 2019 heeft Hayke Everwijn (beleidsmedewerker onderwijs, SOZ) een interactieve sessie over toelating tot de masteropleiding gehouden. Wat voor studenten wil je dat er instromen in jouw (pre)masteropleiding? Sluiten de toelatingscriteria en normen hier goed op aan? De toegankelijkheid van masteropleidingen staat landelijk sterk in... Lees meer

Een brug tussen theorie en praktijk
Door: Corine Visscher     Tandheelkunde (ACTA)

SKO-project | Het project beschrijft een methode om kennisoverdracht te bevorderen door theoriedocenten, praktijkdocenten en studenten intensiever met elkaar te laten communiceren in ‘best practice teams’. Op dit moment is er een kloof tussen de theoretische kennis die studenten in hun colleges verwerven, en de praktijk zoals zij die... Lees meer

Academische vaardigheden in de Life sciences
Door: Marianne Donker     Faculteit der Bètawetenschappen

SKO-project | Bij de start van de ontwikkeling van een nieuw curriculum in 2013 zijn er vijf leerlijnen, waaronder de leerlijn academische vaardigheden (AV), gestart binnen de opleiding gezondheidswetenschappen. Met deze leerlijnen wil de opleiding Gezondheidswetenschappen het onderwijs in de Methodologie, Pathologie, Interdisciplinariteit, Beleid en Recht en de Academische... Lees meer

Feestelijke start Comeniusnetwerk met drie nieuwe VU Fellows
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

Woensdag 16 mei werd het Comeniusnetwerk van onderwijsprofessionals feestelijk opgericht. Het netwerk valt onder de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen waarbij o.a. de Jonge Akademie de peer-group is van het nieuwe netwerk. De minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, was aanwezig bij deze aftrap om het belang van dit Netwerk... Lees meer

European University Association discussieert 5 juni op de VU over ontwikkelen van docentcompetenties
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

Aanstaande 5 juni is de VU de gastorganisatie van een peer-group bijeenkomst van de European University Association (EUA) over het ‘Learning & Teaching’ thema ‘Continuous Development of Teaching Competences’. De VU draagt hiermee op Europees niveau bij aan de visieontwikkeling rondom het versterken van onderwijskwaliteit, krijgt uit de eerste... Lees meer

Aansturen Curriculum Commissie
Door: Arnoud Visser     Universiteit van Amsterdam

SKO-project | De Curriculum commissie “Bachelor Kunstmatige Intelligentie” heeft als opdracht het onderwijs van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie opnieuw te ontwerpen, op zo’n manier dat het een eigen plaats zal hebben in de onderwijsportfolio van de VU en de UvA. Deze vernieuwing is noodzakelijk vanwege het vernieuwde ontwerp van... Lees meer

NVAO is trots op nieuwe rol bij kwaliteitsafspraken
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

ScienceGuide | De NVAO gaat geen geld verdelen, alleen kijken of de kwaliteitsafspraken zijn gehaald. Voorzitter Anne Flierman wil niet de gezaghebbende positie van de NVAO verkwanselen door geld te gaan verdelen, dat was een voorwaarde om deze belangrijke rol op zich te nemen. Lees meer

Internationalisering? Graag, maar dan wel goed!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: de opleidingen aan hogescholen en universiteiten waarvan de voertaal niet meer Nederlands, maar Engels is. Met deze groeiende aantallen Engelstalige opleidingen, schieten inmiddels ook de opinieartikelen over dit onderwerp als paddenstoelen uit de grond. De ene commentator is een fel voorstander en... Lees meer

Tips voor opleidingscommissies nieuwe stijl
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Per 1 september zijn de artikelen uit de Wet Versterking Bestuurskracht die de opleidingscommissies (OLC’s) betreffen in werking getreden. Dit betekent dat deze commissies nu medezeggenschapsorganen zijn geworden en dat daarmee hun takenpakket is uitgebreid. Van zowel het management als van de commissies zelf vraagt dat veelal extra inspanning. De... Lees meer

Onderwijs zonder opdrachten: leren in een Deltastroom
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Artikel OnderwijsInnovatie | Uitgangspunt van deze pilot was dat de studenten zelf gedurende het studietraject bepalen hoe zij komen tot de door de opleiding vastgestelde leeruitkomsten van het tweede studiejaar. Door middel van interviews zijn de ervaringen van de deelnemende studenten en hun docenten vastgelegd. Dit artikel beschrijft de... Lees meer

Naar een portfolio van masteropleidingen
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU workshop | Binnen het onderwijsaanbod in de masterfase is veel meer ruimte om te variëren en te profileren dan vaak wordt gedacht. Dit was de rode draad van de workshop die KnowVU samen met OKZ op 16 april organiseerde voor zo’n 20 opleidingsdirecteuren en portefeuillehouders. Aan de... Lees meer

Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten
Door: Lieven Decock     Faculteit der Geesteswetenschappen

LOL-project | De voorbije jaren zijn aan de VU meerdere grootschalige hervormingen doorgevoerd in de organisatorische structuur en in de bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning, waaronder de reorganisatie van het OBP, de informatisering van de onderwijsondersteuning, de nieuwe bestuurlijke structuur, en facultaire fusies (bv. Letteren en Wijsbegeerte). Tegelijk is er er... Lees meer

Versterken identiteit opleiding (joint Master, VU, UvA)
Door: Karen Verduijn     School of Business and Economics

SKO-project | Het overkoepelende doel van het SKO-project was om het profiel van de joint (VU/UvA) Master Entrepreneurship te versterken. Het betreft een complexe opleiding, waarbinnen personen, systemen, procedures etc. van twee verschillende universiteiten samenkomen. Tijdens het SKO-project is gewerkt aan de het verankeren van de overall programme learning... Lees meer

Studenten worden beter in translationeel denken in de klinische major van de Gezondheid en Leven
Door: Jeroen Dudok     Faculteit der Bètawetenschappen

SKO-project | De bacheloropleiding Gezondheid en Leven is een brede levenswetenschappelijke opleiding met als motto ‘van molecuul tot maatschappij’, waarbij de studenten in het tweede jaar voor een biomedische, gezondheidswetenschappelijke of klinische richting (major) kiezen. Het belang van dit SKO-project is dat studenten beter worden opgeleid in translationeel denken ... Lees meer

Student-led education
Door: Michiel van Agtmael     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

SKO-project | Doel van het project Studentenpoli is het opzetten, organiseren en evalueren van een proefstudentenpoli interne geneeskunde voor zowel bachelor als master studenten. In een team, bestaande uit een 1ste, 3de en 5de jaars student wordt zelfstandig een patient in consult gezien op de polikliek interne van het... Lees meer

Verbeteren proces cursusevaluaties
Door: P.H.F. Bos     Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO-project | Enkele jaren geleden verliep de procedure rondom cursusevaluaties uiterst moeizaam. De overstap van papieren evaluaties naar digitale evaluaties zorgde voor een enorme verlaging van de responspercentages. Dit leverde o.a. de vraag op het het dan zit met de representativiteit van de evaluaties. Daarnaast hadden studenten sterk het... Lees meer

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Door: Marja Geuzenbroek     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

SKO-project | Het adviesrapport geeft een beschrijving van een onderzoek dat gedaan is om de scholingsbehoefte te peilen voor functionarissen die zich bezig (gaan) houden met het scholen van gediplomeerde operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Er is ook gekeken naar de doelgroep die geschoold moet gaan worden. De noodzaak van het... Lees meer

Invoering van nieuwe leerlijn ‘Gebruik van Mathematische Modellen in Biomedische Wetenschappen’
Door: Huib Mansvelder     Faculteit der Bètawetenschappen

LOL-project | Mathematische beschrijvingen van biomedische processen zijn een belangrijk onderzoeksgereedschap in biomedische wetenschappen (BMW), dat bachelor studenten BMW moeten leren gebruiken. In het verleden werd het vak ‘wiskunde’ los van andere biomedisch inhoudelijke vakken gegeven, waardoor het niet als biomedisch onderzoeksgereedschap gezien werd door studenten. In het nieuwe... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

De weg naar kwaliteitsafspraken
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Ik wil decanen oproepen om onderwijs de waardering te geven die het verdient.” Minister Bussemaker doet een oproep voor herwaardering van onderwijs binnen de universiteit. Daarnaast stippelt zij een weg uit voor kwaliteitsafspraken op het onderwijsfestival van de VSNU. In de Rijtuigenloods organiseert de VSNU vandaag het... Lees meer

Meer aandacht voor onderwijskwaliteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Zo zijn Nederlanders een beetje, suggesties in een NVAO-rapport dat iets misschien iets beter kan worden meteen gelezen als: ‘dus nu is het niet goed’. Daar wilden wij vanaf.” Voorzitter van de NVAO, Anne Flierman licht het nieuwe accreditatiekader toe waar meer aandacht is gekomen voor... Lees meer

De StOK (Studenten Onderwijskwalificatie)
Door: Rashmi Kusurkar     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2016 | Ons plan is om een Studenten Onderwijskwlificatie (StOK) te ontwikkelen voor VUmc School of Medical Sciences. Binnen het medisch onderwijs en opleiden wordt vaak van artsen verwacht om te onderwijzen en opleiden zonder enige vorm van didactische scholing. Ondanks docentprofessionalisering en –kwalificering, vormt onderwijs nog... Lees meer

Plannen onderwijskeuring: einde aan de angstcultuur
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Zes hogescholen en zes universiteiten mogen van minister Bussemaker de komende jaren een instellingsaccreditatie aanvragen. Ze zijn daarmee verlost van opleidingskeuringen door buitenstaanders. OnderwijsInnovatie OU | Deze onderwijsinstellingen moeten aantonen dat ze zelf de vinger aan de pols van hun onderwijs houden. Ze krijgen dan jarenlang geen keurmeesters meer op... Lees meer

Bijeenkomst Examencommissie
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU seminar | Doordat met de Wet Versterking Besturing een grotere verantwoordelijkheid, maar ook een versterkte positie aan examencommissies is toegekend, kan er een spanningsveld ontstaan tussen examencommissie en management & bestuur. Wat gebeurt er als de examencommissie het niet eens is met (toets)beleid van de faculteit? Of... Lees meer

Bussemaker: “Maak examencommissies nog sterker"
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Examencommissies garanderen het eindniveau van opleidingen. Ze bewaken de kwaliteit van examens en tentamens, verlenen vrijstellingen, treden op bij fraude en behandelen klachten van studenten. Het is van groot belang dat ze een onafhankelijke positie hebben en daar ontbrak het nogal eens aan, constateerde de inspectie... Lees meer

Kwalitatief onderzoek NSE resultaten
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

KnowVU Award 2015 | Na de bekendmaking van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn er meer vragen ontstaan dan beantwoord. Waarom scoren we op deze onderdelen onder of boven de maat? Wat is het effect van onze curriculumwijziging op deze studenttevredenheid? Wat voor studenten hebben de... Lees meer

Rubrics voor algemene academische vaardigheden
Door: Susan Voogd     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | Elk vak vormt een bouwsteen om het eindniveau van een bachelor/master opleiding te behalen. Maar wat is precies het gewenste bachelor/master eindniveau van elke student aan de VU? Het lijkt mij een goed idee om alle beoordelingslijsten van eindwerkstukken van de opleidingen aan de VU... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl