Visie op Onderwijs

Op 5 november 2019 heeft het College van Bestuur de update van de  Geconcretiseerde VU Onderwijsvisie onderschreven. De geconcretiseerde VU onderwijsvisie is opgesteld door het KnowVU, het Kennisnetwerk Onderwijs.

De onderwijsvisie van de VU is eind 2018 geactualiseerd. Dat vroeg uiteraard ook om een update van de concretisering van de onderwijsvisie. Voor de nieuwe geconcretiseerde VU onderwijsvisie is het format van de oude geconcretiseerde onderwijsvisie (van mei 2015) gebruikt. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen de rol van de student, de rol van de docent en de rol van de organisatie als facilitator maar ook als aanjager. De drie kernwaarden van de VU: ‘open’, ‘persoonlijk’ en ‘verantwoordelijk’ vormen de leidraad bij de vertaling van de Onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk. In vergelijking met de vorige versie is in de nieuwe versie een tiental kaders toegevoegd om zo een aantal onderwerpen meer te benadrukken.

De geconcretiseerde VU onderwijsvisie is uitgewerkt aan de hand van twee overkoepelende thema’s: 1) betrokkenheid bij elkaar en bij het leerproces en 2) betrokkenheid bij mens en maatschappij.

De eerste, meer op de interne context gerichte betrokkenheid, gaat in op:
• commitment over en weer, tussen studenten en docenten onderling en tussen docenten en studenten;
• de begeleiding en ondersteuning van studenten en wat de organisatie daaraan bijdraagt;
• het streven naar persoonlijke leerervaringen door student én docent.

De tweede, meer op de externe context gerichte betrokkenheid, laat zien dat:
• diversiteit in de breedste zin van het woord een kernbegrip is in het doorgronden en werken aan academische, professionele en maatschappelijke vraagstukken;
• een internationale ervaring daar aan kan bijdragen en dat studenten de mogelijkheden krijgen naar buiten te treden om zo enerzijds het geleerde in de praktijk te brengen en anderzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij;
• voor student en docent het onderwijs in het proces van een leven lang ontwikkelen geplaatst wordt.

Het document laat zien waar de VU als onderwijsinstelling voor staat, wat ons onderscheidend maakt van andere universiteiten en welk gedrag en welke houding van studenten, docenten en de organisatie daarbij past. Het document is een leidraad voor iedereen die aan de VU werkt en studeert, Dit is waar de VU voor staat: “dit kun je van ons verwachten en dit verwachten wij van jou als student/docent”.

Opstellers:

Gerhard van de Bunt

Gerhard van de Bunt (FSW)

Inge van Wijk

Inge van Wijk (VUmc)

Jos Akkermans

Jos Akkermans (SBE)

Show translation

Contact

knowvu@vu.nl